Privacyverklaring

Topaas Loopbaanadvies, gevestigd aan Valkenkamp 758, 3607MX te Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.topaasloopbaandvies.nl 
info@topaasloopbaanadvies
+31645508893

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Topaas Loopbaanadvies verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats
Geslacht
Burgerservicenummer
Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
CV
Gegevens in een plan van aanpak
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie
IP-adres

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Topaas Loopbaanadvies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Benchmarking
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Topaas Loopbaanadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Topaas Loopbaanadvies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Topaas Loopbaanadvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Topaas Loopbaanadvies werkt uitsluitend samen met bedrijven die zich aan de wettelijke regels rondom beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens houden. Topaas Loopbaanadvies blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens door derden.

Kan je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Topaas Loopbaanadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@topaasloopbaaandvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak deze kopie veilig door je pasfoto zwart te maken evenals de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Zo bescherm je je privacy en voorkom je misbruik. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek of bezwaar, maar uiterlijk binnen vier weken. Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Topaas Loopbaanadvies, laat dit dan alsjeblieft aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Topaas Loopbaanadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@topaasloopbaanadvies.nl

Gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken?
Topaas Loopbaanadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.