algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Topaas Loopbaanadvies en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Definities

Opdrachtnemer: Topaas Loopbaanadvies geregistreerd bij de KvK onder nummer 75849135.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van loopbaancoaching, loopbaanadvies, trainingen, workshops of aanverwante werkzaamheden.

Medewerker/cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van loopbaancoaching, loopbaanadvies of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle coachings- en advieswerkzaamheden evenals trainingen en workshops waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever en/of medewerker/cliënt. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 Artikel 3 | Offertes en tarieven

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief heffingen van overheidswege, zoals omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d. 
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de (overeengekomen) tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
 6. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als Opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.
 7. Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere Opdrachtgevers. De standaardtarieven van Opdrachtnemer zijn de zakelijke tarieven. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere Opdrachtgever/natuurlijk persoon onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden
 3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Beroepsethiek

Opdrachtnemer is CMI Register Loopbaanprofessional (RL) niveau B en onderwerpt zich bij de beroepsuitoefening aan de in de gedragscode van het CMI vastgestelde regels.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Opdrachtgever ontvangt een factuur van Opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking naar IBAN NL 49 KNAB 0259 6338 79 t.n.v. Topaas Loopbaanadvies.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Opdrachtnemer.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere/andere factuur.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De duur van dienst zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever en/of cliënt laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8.1 | Annuleringsvoorwaarden trainingen en workshops

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om trainingen en workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door Opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
 2. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door Opdrachtgever treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. 
 3. Na vastlegging kan door de Opdrachtgever slechts als volgt worden geannuleerd:
  – een annulering dient schriftelijk te geschieden, en vindt pas plaats nadat zij Topaas Loopbaanadvies heeft bereikt.
  – Een annulering is kosteloos indien zij meer dan 6 weken voorafgaand aan een trainingsdatum Topaas Loopbaanadvies heeft bereikt.
  Daarna gelden per periode de volgende annuleringskosten:
  -Annulering vanaf 6 tot 4 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum: 50% van de totaal geaccordeerde som, tenzij dat bedrag de door Topaas Loopbaanadvies reeds gemaakte kosten niet dekt. In dat geval zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
  – Annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum: 100% van de totaal geaccordeerde som.
  – Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 8.2 | Annuleringsvoorwaarden trajecten

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om loopbaancoaching en -adviestrajecten te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door Opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
 2. Annulering van een enkel coach- of adviesgesprek door de cliënt dient -ongeacht de reden van annulering- tenminste 24 uur van tevoren te geschieden. Bij annulering binnen 24 uur worden de betreffende uren of kosten op het tegoed in mindering gebracht op de begroting (bij een zakelijke Opdrachtgever) of alsnog worden gefactureerd (bij een particuliere Opdrachtgever).
 3. Bij niet verschijnen van de Opdrachtgever/cliënt op een gepland gesprek worden de betreffende uren of kosten op het tegoed in mindering gebracht op de begroting (bij een zakelijke Opdrachtgever) of alsnog worden gefactureerd (bij een particuliere Opdrachtgever).
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 7. Indien Opdrachtgever en/of de cliënt een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en de cliënt worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan volgens de wet AVG van 25 mei 2018, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 3. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als de samenleving behoudt Opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Opdrachtnemer.
 3. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen. Na kennisname en bespreking van de klacht met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 4. Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.